Amacı

Araştırma stratejisi ve hedeflerinin belirlenmesi/takibi/revizyonu süreçlerinin optimizasyonu için 25.02.2014 tarih ve 4 sayılı Senato Kararı ile İYTE “Araştırmalar Direktörlüğü” (İYTE-AD) kurulmuştur. Araştırmalar Direktörlüğünün ana faaliyet alanı Enstitünün araştırma ve geliştirme politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve güncellenmesi ile araştırma faaliyetlerinin düzenli izlenmesi ve işletilmesidir.

Araştırmalar Direktörlüğünün diğer önemli bir fonksiyonu ise, TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisi Destekleme Programı kapsamında Teknopark İzmir bünyesinde kurulan Atmosfer TTO ile İYTE’li araştırmacılar arasında ara yüz oluşturmaktır. Araştırmalar Direktörlüğü, teknoloji transferine yönelik çalışmalar da dahil olmak üzere,

 • İYTE’deki tüm araştırma verilerinin toplanması/değerlendirilmesi,
 • İlgili çalışmaların TTO’ya yönlendirilmesi,
 • TTO’nun faaliyetlerinin özellikle İYTE’li araştırmacılar arasında yaygınlaşarak araştırma ekosistemine nüfuz etmesi

gibi konuların koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.

Araştırmalar Direktörlüğü, İYTE’nin stratejik planı doğrultusunda,

 • TTO’nun faaliyet alanlarını düzenlemekte, araştırmacıların yetkinliklerini kaydetmekte,
 • Cihaz altyapısını takip etmekte,
 • Cihaz envanterindeki değişiklikleri yönetmekte,
 • Kullanım ömrünü dolduran cihazların yenileriyle değiştirilmesini organize etmektedir. Bu konulardaki en önemli dayanak, TÜBİTAK ARDEB Kurum Hissesi Harcamaları Esas ve İlkelerini düzenleyen 18.04.2017 tarih ve 3 sayılı Senato kararıdır.

Tüm araştırma merkezleri İYTE Araştırmalar Direktörlüğüne bağlı olup İYTE Araştırmalar Direktörü araştırmalardan sorumlu Rektör Yardımcısıdır.

2014 yılında kampüs içinde farklı binalardaki araştırma merkezlerini tek çatı altında toplamak ve daha etkin yönetmek ve araştırmacılar arasındaki etkileşimi arttırmak amacı ile 2016 yılında Kalkınma Bakanlığı proje desteğiyle Tümleşik Araştırmalar Merkezi kurulmuştur. Tüm merkezler İYTE’nin araştırma stratejileri doğrultusunda gelişimini sağlamak için 2014 yılında kurulan Araştırmalar Direktörlüğüne bağlanmıştır. Tümleşik Araştırmalar Merkezi 2017 yaz döneminde faaliyete başlayacaktır. Mevcut Merkez Müdürlerinden oluşacak bir Yönetim Kurulu yönetimindeki Merkezde, TTO’ya ait bir çalışma ofisi, ortak alanlar, toplantı odası, 100 kişilik seminer salonu araştırmacıların hizmetinde olacaktır.

Araştırmalar Direktörlüğü, öğretim üyeleri tarafından yürütülen veya ortak olunan projelerin başvuru, gerçekleştirme ve ticarileştirme süreçlerine yasal, idari, teknik ve bütçe konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekte ve ilgili birimleri koordine etmektedir. Atmosfer TTO, Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi ile koordinasyon içinde Enstitü adına,

 • Marka-patent-faydalı model başvuru işlemlerini yürütmekte,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) konusunda eğitim etkinlikleri düzenleyerek araştırmacıları bilgilendirmekte,
 • Ulusal ve uluslararası destek programları ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlamakta,
 • Bu projelerle ilgili çağrıları takip ederek proje özelinde atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlemektedir. Atmosfer TTO bu faaliyetlere ek olarak üniversite sanayi işbirliği ve iş geliştirme, şirketleşme ve girişimcilik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Araştırmalar Direktörlüğü, odak belirleme çalışmaları kapsamında ilgili tüm anabilim dallarından araştırmacıları davet ederek “konu odaklı” strateji toplantıları, Teknopark İzmir’deki ilgili firma ve araştırmacılarla araştırma potansiyelini değerlendirme amaçlı toplantı ve özel görüşmeler organize etmekte, elde ettiği veriler ve araştırma çıktıları üzerinden istatistiksel analizler ve ileriye dönük projeksiyonlar yaparak üst yönetime sunmaktadır. Ayrıca, TTO koordinasyonuyla, İYTE’li araştırmacılar tarafından üretilen akademik bilginin ticarileşmesini ve teknoloji transferini sağlamak üzere planlama yapmakta, ticarileşme potansiyeline sahip araştırmaları Teknopark İzmir’deki veya diğer Ar-Ge firmalarıyla eşleştirerek “kolaylaştırıcı” faaliyetlerde bulunmaktadır.

Bu bağlamda, İYTE’nin en güçlü yanı olan “araştırmacı insan kaynağı”, bu insan kaynağının en büyük yardımcısı niteliğindeki “erişilebilir araştırma merkezleri”, “Teknoloji Transfer Ofisi”, “Teknopark İzmir” ve özellikle genç girişimciler için yapılandırılan “İnovasyon Merkezi”, İYTE’nin araştırma ekosistemini oluşturmaktadır. Tüm bu sistemlerin, Enstitünün stratejileri doğrultusunda yönlendirilmesi ve koordinasyonu Araştırmalar Direktörlüğü tarafından yönetilmektedir.